Warunki użytkowania

Witamy w Movme i dziękujemy za skorzystanie z naszych usług!

Korzystając z naszych produktów lub usług, automatycznie zgadzasz się na nasze warunki. Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z poniższymi Warunkami.

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWNIKA PRZED POBRANIEM APLIKACJI.

A.  WARUNKI UŻYTKOWANIA

1.          DEFINICJE:

Aplikacja – oprogramowanie i serwis Movme służące do zamawiania Usług przewozu osób i zawierania umów o przewóz osób przez użytkowników, których Urządzenia mobilne posiadają możliwość łączenia się z Internetem.

Kierowca – Firma posiadająca licencje na przewóz osób taksówka osobowa w myśl ustawy o transporcie drogowym.

Firma – Utrimax Group International Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, ul. Ewy 1, 03-641Warszawa, licencjonowany pośrednik na przewóz osób.

Pasażer – zalogowany i akceptujący poniższy regulamin użytkownik Aplikacji Movme, który zamawia Usługęprzewozu osób za pomocą Aplikacji Movme, i który zawiera umowę przewozu osób.

Urządzenia mobilne – przenośne urządzenia pozwalające na łączenie się z Internetem bezprzewodowo. Urządzenia za pomocą których następuje korzystanie z Aplikacji Movme.

Usługa – usługa transportu świadczona Pasażerom przez Kierowców za pomocą taksówki (w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2005 r. nr 108 poz.908 z późn. zm., w związku z art. 4 pkt 1 Ustawy z 06.09.2001r. o transporcie drogowym, Dz. U. 2007, nr125, poz. 874) lub usługa dostępna w ramach aplikacji Movme, na zasadach określonych niniejszym regulaminem, dla Pasażerów logujących się do Aplikacji Movme na profil prywatny.

Usługodawca – oznacza każdą osobę lub podmiot posiadający Samochód i świadczący Usługi na rzecz Pasażera.

Samochód – każdy pojazd / kabinę / taksówkę, która zostanie przekazana Pasażerowi w celu wykonania Usług.

Zdarzenie siły wyższej – obejmuje między innymi strajki, lokaut, zakłócenia pracy, zamieszki społeczne, wojnę, akty terroryzmu, poważne zakłócenia ruchu, działania dowolnego rządu lub organu regulacyjnego, niedobory paliwa, nienormalne warunki pogodowe w miejscu usług, nietypowych okoliczności biznesowych lub innych przyczyn pozostających poza uzasadnioną kontrolą strony poszkodowanej, którym nie można było zapobiec lub przeciwdziałać z zachowaniem należytej staranności.

2.          OGÓLNE:

Firma świadczy usługi oparte na technologii w zakresie rezerwacji Samochodów w określonych miastach w Polsce, a użytkownik zgadza się korzystać z Usług przewozu osób oferowanych przez zewnętrznych Usługodawców, kierowców lub operatorów pojazdów („Usługodawców”).

Firma przyjmie Twoją zlecenie i przekazuje go Usługodawcy, a Usługodawca ma wyłączne prawo do przyjęcia lub odrzucenia takiego zlecenia. Usługodawca samodzielnie decyduje, o akceptacji zlecenia złożonego przez Firmę. Jeżeli Usługodawca zaakceptuje zlecenie złożone przez Firmę na Usługi, Firma powiadomi Cię o tym i przekaże informacje dotyczące Usługodawcy, w tym jego nazwę, numer kontaktowy itp.

Firma dołoży uzasadnionych starań, aby skontaktować Cię z Usługodawcą w celu świadczenia Usług, pod warunkiem dostępności Usługodawcy w Twojej lokalizacji lub w jej pobliżu w momencie składania Twojego zlecenia za pomocą Aplikacji.

Aby uniknąć wątpliwości, wyjaśnia się, że sama Firma nie świadczy Usług. To Usługodawca będzie świadczył Usługę przewozu. Świadczenie Usług przez Usługodawcę na rzecz użytkownika podlega zatem umowie (która będzie zawarta za pomocą Aplikacji) między Tobą a Usługodawcą, a Firma nigdy nie będzie stroną takiej umowy. Nawet po przyjęciu rezerwacji Usługodawca może nie dotrzeć do miejsca odbioru lub zdecydować o nieświadczeniu swoich Usług, w takim przypadku Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności za brak wykonania usługi. W przypadku braku wykonania usługi nie ponosisz żadnych opłat z tego tytułu.

Korzystając z Usług gwarantujesz, że informacje, które przekazujesz Firmie, są dokładne i kompletne. Firma ma prawo w każdej chwili zweryfikować podane przez Ciebie informacje. Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie, czy pobrałeś odpowiednią Aplikację mobilną na swoje urządzenie, odwiedziłeś właściwy portal lub zadzwoniłeś pod dokładny numer kontaktowy. Firma nie ponosi odpowiedzialności, jeśli nie pobierzesz odpowiedniej Aplikacji mobilnej, nie odwiedzisz odpowiedniego portalu internetowego lub nie wybierzesz prawidłowego numeru kontaktowego. Firma zastrzega sobie prawo do zaprzestania lub wprowadzenia dowolnego z trybów rezerwacji Samochodów.

Należy pamiętać, że nie odpowiadamy za zachowanie, działania lub zaniechania Usługodawcy, jakość taksówki, z której możesz korzystać (za naszym pośrednictwem lub w inny sposób). Każda umowa o świadczenie usług zawierana jest między Pasażerem a Usługodawcą, Firma zapewnia Aplikację do połączenia Pasażera i Usługodawcy.

Korzystając z mobilnej Aplikacji Movme, zgadzasz się że:

 • Pobierasz Aplikację Movme wyłącznie do użytku osobistego i nie będziesz odsprzedawać jej osobom trzecim;
 • Nie upoważnisz innych do korzystania z Twojego konta;
 • Użytkownik nie będzie cedować ani w inny sposób przenosić swojego konta na inną osobę fizyczną lub prawną;
 • Nie będziesz korzystać z konta, które podlega jakimkolwiek prawom osoby innej niż Ty, bez odpowiedniego upoważnienia;
 • Nie będziesz używać Aplikacji do celów niezgodnych z prawem, w tym między innymi do wysyłania lub przechowywania jakichkolwiek materiałów niezgodnych z prawem lub do celów oszukańczych;
 • Użytkownik nie będzie używał Aplikacji do popełnienia przestępstw;
 • Nie wpłynie to negatywnie na prawidłowe działanie sieci;
 • Nie będziesz próbował w żaden sposób szkodzić Aplikacji;
 • Nie będziesz kopiować ani rozpowszechniać Aplikacji ani innych Treści Firmy bez pisemnej zgody Firmy;
 • Będziesz dbać o bezpieczeństwo i poufność hasła do swojego konta lub wszelkich danych identyfikacyjnych, które Ci zapewniamy, które umożliwiają dostęp do Aplikacji;
 • Dostarczysz nam wszelkie dowody tożsamości, których możemy w uzasadniony sposób zażądać;
 • Będziesz używać wyłącznie punktu dostępu lub konta danych 3G (AP), do używania których masz upoważnienie;
 • Nie będziesz korzystać z Aplikacji z niekompatybilnym lub nieautoryzowanym urządzeniem;
 • Będziesz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów obowiązujących w Twoim kraju pochodzenia, kraju, stanie i / lub mieście, w którym przebywasz podczas korzystania z Aplikacji.
 • Będziesz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów;
 • Będziesz traktować Usługodawcę przedstawionego Ci przez nas z szacunkiem i nie będzie powodował uszkodzeń jego Samochodu ani angażował się w jakiekolwiek niezgodne z prawem, grożące, napastliwe, obraźliwe zachowania lub działania podczas korzystania z jego Samochodu lub Usługi;
 • Będziesz w pełni rekompensować i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami lub postępowaniami sądowymi wniesionymi przeciwko nam przez jakąkolwiek inną osobę w wyniku naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków.
 • Dokonasz pełnej płatności za świadczone Ci Usługi.

Firma zastrzega sobie prawo do natychmiastowego blokowania konta Aplikacji w przypadku nieprzestrzegania któregokolwiek z powyższych zasad.

Cena wyświetlana w aplikacji Movme jest ceną ostateczną. Zostaniesz obciążony tylko tą kwotą.

Powyższa kwota nie obejmują wszystkich opłat drogowych, opłat parkingowych, rabatów itp. Opłata drogowa i inne opłaty są płatne osobno według stanu faktycznego.

3.          OPŁATY I PŁATNOŚCI:

Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia opłat za przejazd Usługodawcy na rzecz Usługodawcy, a stawki można znaleźć na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej Firmy. Opłaty za przejazd będą od czasu do czasu aktualizowane lub zmieniane, a Twoim obowiązkiem jest zapoznawanie się z aktualnymi opłatami za podróż w ramach Usług. Zgadzasz się, że opłaty za podróż będą obejmować opłatę za podróż i wszelkie dodatkowe opłaty pobierane przez Firmę, w tym opłaty za oczekiwanie, opłaty parkingowe, dodatkową opłatę nocne (w stosownych przypadkach) oraz wszelkie opłaty aktualnie należne lub nałożone dalej przez prawo lub muszą być opłacane za korzystanie z Usług. Taryfy i inne stawki są różne i różnią się w zależności od lokalizacji i segmentu Samochodu. Opłata za rezerwację obowiązuje w przypadku rezerwacji dokonanych za pośrednictwem Firmy zgodnie ze stawkami podanymi w tabeli taryf.

Zgadzasz się, że będziesz płacić za wszystkie Usługi, które kupujesz od Usługodawcy, gotówką lub innymi dostępnymi bezgotówkowymi / cyfrowymi trybami płatności, takimi jak karta kredytowa / debetowa / portfel lub za pomocą wszelkich nowych metod płatności, które Firma od czasu do czasu wprowadza. W przypadku, gdy płatność nie może zostać przyjęta w trybie bezgotówkowym / cyfrowym, będziesz zobowiązany do uiszczenia opłaty za podróż gotówką. Żadna dokonana płatność nie podlega zwrotowi. Pod koniec wyjazdu ułatwimy Ci otrzymanie kopii faktury od Usługodawcy na Twoje zarejestrowane konto e-mail w Firmie.

4.          ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

Informacje, zalecenia podane na stronie lub za jej pośrednictwem lub aplikacja służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych i nie stanowią porady. Firma w uzasadniony sposób zapewni poprawność i aktualność witryny internetowej i aplikacji oraz jej zawartości, ale nie gwarantuje, że (zawartość) strony internetowej i / lub aplikacji są wolne od błędów, usterek, złośliwego oprogramowania i wirusów lub że witryna i / lub wniosek są poprawne, aktualne i dokładne.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z witryny lub aplikacji (z wyłączeniem śmierci lub obrażeń ciała), w tym za szkody spowodowane przez złośliwe oprogramowanie, wirusy lub jakąkolwiek nieprawidłowość lub niekompletność informacji lub strona internetowa lub aplikacja, chyba że taka szkoda jest wynikiem działania umyślnego lub rażącego zaniedbania ze strony Firmy.

Ponadto Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia (lub niemożności skorzystania) środków komunikacji elektronicznej ze stroną internetową lub aplikacją, w tym między innymi za szkody wynikające z niedostarczenia lub opóźnienia w dostarczeniu komunikacji elektronicznej. przechwytywanie lub manipulowanie komunikacją elektroniczną przez osoby trzecie lub przez programy komputerowe używane do komunikacji elektronicznej i transmisji wirusów.

Za jakość Usług żądanych w ramach korzystania z aplikacji lub Usługi w całości odpowiada Usługodawca, który ostatecznie świadczy te Usługi na rzecz Użytkownika. Firma w żadnych okolicznościach nie przyjmuje odpowiedzialności związanej z Usługami świadczonymi przez Usługodawcę lub z nich wynikających lub jakichkolwiek działań, zachowań i / lub zaniedbań ze strony Usługodawcy.

Każdemu pasażerowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z działaniem serwisu MOVME. Reklamację trzeba składać za pomocą poczty elektronicznej na adres: reklamacje@movme.eu lub pocztą tradycyjną na adres: Utrimax Group International Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, ul. Ewy 1, 03-641 Warszawa. Firma rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni a odpowiedź zostanie przesłana na adres, z którego została zgłoszona. Firma zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu rozpatrzenia reklamacji z przyczyn nie zależnych od Firmy, Pasażer o tym fakcie zostanie poinformowany w oddzielnej wiadomości.

5.          ODSZKODOWANIE:

Akceptując niniejsze Warunki użytkownika i korzystając z aplikacji, zgadzasz się, że będziesz bronić, zabezpieczać i utrzymywać Firmę, jej podmioty stowarzyszone, licencjodawców oraz każdego z ich członków zarządu, dyrektorów, innych użytkowników, pracowników, prawników i agentów przed wszelkimi oraz wszelkie roszczenia, koszty, szkody, straty, zobowiązania i wydatki (w tym honoraria i koszty obsługi prawnej) wynikające z lub w związku z: (a) naruszenie lub złamanie przez użytkownika któregokolwiek z warunków niniejszych Warunków użytkownika lub jakiegokolwiek obowiązującego prawa lub przepisów, niezależnie od tego, czy są one wymienione w niniejszym dokumencie; (b) naruszenie przez Ciebie jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym Usługodawców za pośrednictwem Aplikacji lub (c) Twoje używanie lub niewłaściwe korzystanie z Aplikacji lub Strony Internetowej.

6.          PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Firma jest wyłącznym właścicielem i prawnym licencjobiorcą wszystkich praw do strony internetowej, aplikacji mobilnej lub innych mediów cyfrowych i ich zawartości. Treść oznacza jej projekt, układ, tekst, obrazy, grafikę, dźwięki, wideo itp. Witryna internetowa, aplikacja mobilna lub każda inna zawartość multimediów cyfrowych zawiera tajemnice handlowe i prawa własności intelektualnej chronione światowymi prawami autorskimi i innymi prawami. Wszelkie tytuły, prawa własności i prawa własności intelektualne do strony internetowej i jej zawartości pozostają własnością Firmy, jej podmiotów stowarzyszonych, agentów, upoważnionych przedstawicieli lub licencjodawcy, w zależności od przypadku.

Wszelkie prawa, do których nie dochodzi w inny sposób w niniejszych Warunkach lub przez Firmę, są zastrzeżone. Informacje zawarte na tej stronie mają na celu wyłącznie dostarczenie ogólnych informacji do osobistego użytku czytelnika, który przyjmuje pełną odpowiedzialność za ich wykorzystanie.

Firma nie oświadcza ani nie potwierdza dokładności ani wiarygodności jakichkolwiek informacji lub reklam zawartych w, rozpowszechnianych za pośrednictwem lub linkowanych, pobieranych lub udostępnianych z jakichkolwiek usług zawartych na tej stronie internetowej, ani jakości jakichkolwiek produktów, informacji lub innych wyświetlanych materiałów lub ofert w ramach usługi lub w związku z nią.

Wszystkie powiązane grafiki i logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami usługowymi lub znakami słownymi Firmy w różnych jurysdykcjach i są chronione stosownymi prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własności. Nieautoryzowane kopiowanie, modyfikowanie, używanie lub publikacja tych znaków jest surowo zabronione.

Cała zawartość tej witryny internetowej jest objęta prawami autorskimi Firmy, z wyjątkiem treści stron trzecich i linków do witryn internetowych osób trzecich na naszej stronie internetowej.

Z zastrzeżeniem przestrzegania niniejszych Warunków, Firma udziela ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na pobranie i zainstalowanie kopii aplikacji na jednym urządzeniu mobilnym, które posiadasz lub kontrolujesz, oraz na uruchamianie wyłącznie takiej kopii aplikacji do użytku osobistego.

Użytkownik nie będzie  licencjonować, udzielać podlicencji, sprzedawać, odsprzedawać, przekazywać, cedować, rozpowszechniać ani w żaden inny sposób wykorzystywać komercyjnie ani udostępniać aplikacji osobom trzecim w jakikolwiek sposób; lub uzyskać dostęp do aplikacji w celu (a) zaprojektowania lub zbudowania konkurencyjnego produktu lub usługi, (b) zaprojektowania lub zbudowania produktu przy użyciu podobnych pomysłów, funkcji, funkcji lub grafiki aplikacji lub (c) skopiowania wszelkie pomysły, funkcje, funkcje lub grafiki aplikacji lub (d) uruchomienie zautomatyzowanego programu lub skryptu, w tym między innymi pająków internetowych, robotów indeksujących, robotów internetowych, mrówek internetowych, indeksatorów internetowych, botów, wirusów lub robaków lub jakikolwiek program, który może wysyłać wiele żądań serwera na sekundę lub nadmiernie obciążać lub utrudniać działanie i / lub działanie aplikacji.

7.          LINK DO WITRYNY INTERNETOWEJ STRONY TRZECIEJ:

Podczas korzystania ze strony internetowej lub aplikacji, od czasu do czasu mogą być podawane linki do stron internetowych, które są własnością osób trzecich i są przez nie kontrolowane w celu nawiązania korespondencji, zakupu towarów lub usług, uczestniczenia w promocjach osób trzecich. Te linki przenoszą Cię ze strony internetowej, aplikacji i pozostają poza kontrolą Firmy.

Korzystając z naszych Usług, zgadzasz się nie tylko na przestrzeganie naszych Warunków korzystania z usługi przedstawionych w niniejszym dokumencie, ale także na przestrzeganie Dodatkowych warunków korzystania z usługi Mapy Here (w tym Politykę prywatności Here).

8.          OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY:

Umowa pomiędzy Firmą a Tobą zostaje zawarta na czas nieokreślony. Masz prawo w każdej chwili wypowiedzieć Umowę poprzez trwałe usunięcie aplikacji zainstalowanej na Twoim smartfonie, uniemożliwiając tym samym korzystanie przez Ciebie z aplikacji i Usługi.

Firma jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym (poprzez wyłączenie korzystania z aplikacji i Usługi), jeśli: naruszysz którykolwiek z warunków niniejszych Warunków użytkowania.

Firma nie jest zobowiązana do wypowiedzenia umowy z wyprzedzeniem.

9.          MODYFIKACJA WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUGI I UŻYTKOWANIA:

Firma zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikowania lub zastępowania któregokolwiek z niniejszych Warunków użytkowania lub zmiany, zawieszenia lub zaprzestania aplikacji (w tym między innymi dostępności dowolnej funkcji, bazy danych lub treści) w dowolnym momencie przez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej lub wysłanie powiadomienia za pośrednictwem Usługi, aplikacji lub e-mailem. Firma może również nałożyć ograniczenia na określone funkcje i usługi lub ograniczyć dostęp do części lub całości Usługi bez powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności.

10.       OGŁOSZENIA:

Firma może wysłać powiadomienie za pomocą ogólnego powiadomienia w Usłudze lub Aplikacji lub pocztą elektroniczną na Twój adres e-mail zapisany w informacjach o Twoim koncie lub w formie pisemnej wiadomości wysłanej pocztą tradycyjną na Twój adres podany w informacjach o Twoim koncie.

11.       INFORMACJA DOTYCZĄCA PRYWATNOŚĆ I COOKIE:

Firma gromadzi i przetwarza dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową i użytkowników aplikacji zgodnie z Polityką prywatności i plików cookie.

12.       USPRAWIEDLIWIONE OPÓŹNIENIA (SIŁA WYŻSZA):

Żadna ze stron niniejszej Umowy nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zaniedbania wynikające z działań pozostających poza jej uzasadnioną kontrolą i bez jej winy lub zaniedbania. Takie usprawiedliwione opóźnienia lub awarie mogą być spowodowane między innymi strajkami, lokautem, zamieszkami, rebeliami, przypadkowymi eksplozjami, powodziami, burzami, klęskami żywiołowymi i podobnymi zdarzeniami.

13.       RÓŻNE:

Sądy w Warszawie w Polsce mają wyłączną jurysdykcję we wszelkich sprawach wynikających z korzystania z usług oferowanych przez Firmę lub z umowy lub porozumienia między Firmą a Pasażerom. Wszelkie roszczenia i spory wynikające z niniejszych Warunków powinny być zgłaszane Firmie w ciągu 30 dni od daty zdarzenia, po którym to czasie Użytkownik nie będzie miał żadnych praw do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń wobec Firmy.

Firma jest uprawniona do dodawania, zmieniania lub poprawiania któregokolwiek lub wszystkich niniejszych warunków w dowolnym momencie, a Pasażer będzie związany takim dodatkiem, zmianą lub poprawką, gdy takie uzupełnienie, zmiana lub poprawka zostaną włączone do niniejszych warunków pod adresem www.movme.eu lub w dniu, w którym Firma może wskazać, że takie uzupełnienie, zmiana lub poprawka ma wejść w życie.

Firma zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o beneficjentach dowolnego programu, oferty, schematu lub jakiejkolwiek promocji.

Upoważniasz Firmę do wysyłania różnych komunikatów, w tym wiadomości serwisowych, ofert, promocji i innych komunikatów promocyjnych za pośrednictwem różnych kanałów medialnych, takich jak połączenia, wiadomości, e-maile, media społecznościowe i powiadomienia związane z usługami Firmy.